Kuntien yhteinen jätestrategia

Pirkanmaan Jätehuollon ja alueellisen jätehuoltoviranomaisen organisoima 17 kunnan yhteisen jätestrategian uudistaminen etenee. Jätestrategia on tahto siitä, millaisin periaattein jätehuoltoa toteutetaan tulevien vuosien aikana. Strategia valmistellaan vuosille 2019-2025.

Strategiatyön painopisteitä ovat jätehuollon tulevaisuus ja järjestäminen, haja-asutusalueen jätehuolto sekä yhteistyön kehittäminen toimijoiden kesken. Strategiassa keskitytään ennen kaikkea kuntien vastuulle kuuluviin, asumisessa syntyviin jätteisiin. Toimijoilla tulisi olla yhteinen visio ja toimintaperiaatteet jätehuollon palveluiden järjestämiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Teema-aiheiden mietintään osallistettiin suuri joukko asiantuntijoita, kuntien edustajia, viranomaisia ja kuntalaisia järjestämällä työpajoja, keskustelutilaisuuksia ja muita vuorovaikutteisia tilaisuuksia. Lisäksi työn tueksi teetettiin kyselytutkimuksia, joilla selvitettiin kuntalaisten näkemyksiä jätehuoltopalveluista ja niiden järjestämisen periaatteista. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Tampereen kaupungin apulaispormestari Aleksi Jäntti.

Tutkitusti parasta jätehuoltoa ympäristölle ja asukkaille

Jätestrategian visiona 2025 on ”Tutkitusti parasta jätehuoltoa ympäristölle ja asukkaille”. Päämääränä on, että alueella on laadukas jätehuoltojärjestelmä, joka palvelee joustavasti ja motivoi asukkaita.

Strategian laadinnan taustalla ovat mm. tiukentuva lainsäädäntö, muuttuneet jätteenkäsittelymenetelmät, kiertotalous ja ilmastonmuutos. Lainsäädännön vaatimuksiin vastataan mm. lisäämällä bio- ja hyötyjätteiden erilliskeräystä ja kasvattamalla jätteiden lajittelutehokkuutta. Jätehuoltopalvelujen ympäristövaikutusten arviointi on jatkossa yhä kiinteämpi osa toiminnan suunnittelua, jotta ympäristövaikutukset voidaan minimoida.

Tavoitteena on taata kaikille toimialueen asukkaille monipuoliset ja joustavat jätehuoltopalvelut, joihin asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa. Pyrkimyksenä on, että asukkaat ovat jatkossa entistä tietoisempia tietoisia lajittelun merkityksestä, jätehuollon ympäristöhyödyistä, rasitteista ja taloudellisista vaikutuksista.

Jätestrategiassa painotetaan ympäristöhyötyjen ja asukasosallistumisen lisäksi myös yhteistyötä. Strategian käsittely jatkuu kuulemalla toimialueen kuntia ja valvontaviranomaisia. Kuulemisen jälkeen jätestrategiaehdotus tulee vielä alueellisen jätehuoltolautakunnan hyväksyttäväksi ja edelleen kuntien toimielinten käsiteltäväksi, jotta kunnat vahvistaisivat sitoutumisensa yhteiseen jätestrategiaan.