Kohti kiertotaloutta

Vuosi 2018 oli yhtiön ja yhdyskuntajätehuollon kannalta perinteisen vakaata, mutta samalla jätehuollon yhteiskunnallisen merkityksen vahvan muuttumisen aikaa. Yhtiötä perustettaessa jätteistä aiheutui ympäristö- ja terveyshaittoja. Vuosien kuluessa haitat on selätetty ja jäteala onkin muuttunut uuden kiertotalouden olennaiseksi toimijaksi. Jätteillä korvataan neitseellisiä raaka-aineita.

Ympäristölle paras!

Hallitus hyväksyi yhtiölle uuden strategian. Sen mukaan Pirkanmaan Jätehuollon kuntavastuullisen toiminnan tärkein tehtävä on tuottaa ympäristöhyötyjä. Ympäristövaikutukset otetaan entistä tarkemmin huomioon kaikessa toiminnassa. Palvelujen kehittämisessä arvioidaan koko palveluketjun ympäristövaikutukset. Arviointien perusteella ratkaistaan eri jätelajien keräyksen laajuus. Erityisen ajankohtaista tämä on muovipakkausten kiinteistökohtaisen keräyksen järjestämisessä.

Jokainen on osa kokonaisuutta

Yhtiön strategian toinen kärki on asiakasymmärryksen kehittäminen. Toimintamallimme onnistuminen perustuu kotona tehtävään lajitteluun. Näin jokainen asukas osallistuu ”työntekijänä” jätehuollon toimintaan. Mitä paremmin osaamme huomioida asukkaiden erilaiset tarpeet palvelujen saatavuuden, asiakaspalvelun, hinnoittelun, teknisten ratkaisujen ja esimerkiksi yhteisöllisyyden näkökulmasta, sitä paremmin syntypaikkalajittelu toimii ja kierrätys onnistuu. Ja sitä edullisemmin kokonaisuus toimii.
Kuntavastuullisen toiminnan lähtökohtana on omakustannusperiaate: palvelun järjestämisestä ei peritä asukkailta enempää maksuja kuin mitä palvelujen tuottaminen maksaa. Tästä syystä toimialueellamme onkin Suomen edullisimmat jätemaksut. Aluetaloudellinen hyöty kalleimpiin alueisiin verrattuna on useita kymmeniä miljoonia euroja.

Yhdessä onnistumme

Yhtiön strategian kolmas kärki on toimintamallin varmistaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntalainen on edellä mainittu työntekijä ja myös yhtiön asiakas ja omistaja. Pirkanmaan Jätehuolto varmistaa, että jätteiden keräys hoidetaan tehokkaasti ja ympäristöhaitat minimoiden. Tästä syystä yhtiö on mm. päättänyt siirtyä kuljetuksissa biokaasun käyttöön. Yhtiön toimintamallissa kuljetus- ja konetyöt kilpailutetaan. Omaa kalustoa ei ole. Näin yhtiö saa asiakkaidensa käyttöön markkinoiden parhaat ja kilpailukykyisimmät palveluntuottajat. Kierrätykseen kerätyt materiaalit ohjataan markkinoilla toimiville alan yrityksille edelleen jalostettavaksi. Tärkeä osa Pirkanmaan Jätehuollon hallinnassa olevaa kokonaisuutta on kierrätykseen kelpaamattoman jätemateriaalin korkeatasoinen ja ympäristövastuullinen käsittely. Tähän jätteiden käsittelyinfrastruktuuriin kuuluu energiana hyödyntäminen, biojätteen käsittely sekä loppusijoitus (1 % jätteistä). Yhtiön tehtävänä on hallita tämä toimintamalli ja kokonaisuus.

Yhtiö teki vuonna 2018 myös taloudellisesti kelvollisen tuloksen. Tulos on tärkeä yhtiön palvelujen ja infrastruktuurin jatkuvan kehittämisen vuoksi. Tärkeää on kuitenkin toimintamallin mukainen omakustannusperiaate asukasjätehuollon osalta. Positiivinen tulos on syntynyt muiden kuin alueemme asukkaiden jätteiden käsittelytoiminnasta.

Kansainvälistä laatua

Viime vuonna yhtiössä vieraili useita ulkomaalaisia vierailijaryhmiä. Vierailut liittyivät jätehuollon hyvään toimintamalliin ja kiertotalouden onnistuneeseen edistämiseen. Yhtiön toimintamalli yhdistettynä Nokian ECO3-alueen kiertotalouden alustamalliin on saanut maailmalla tunnustusta ja sen vuoksi houkuttaa paitsi uusia yrityksiä myös jätehuoltoa kehittäviä julkisia toimijoita tutustumaan pirkanmaalaiseen malliin. Vuoden aikana eteni myönteisesti myös Tarastenjärven alueen kiertotalousalueen kehittäminen.

Toimintamallillaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy on onnistunut luomaan toimivan infrastruktuurin ja kiertotalouden alustan. Samalla yhtiöstä on kehittynyt taloudellisesti vakaa ja kehittämiseen kykenevä palvelujen tuottaja. Se on meidän kaikkien etu. Pidetään yhdessä toimintamallista kiinni ja hyvää huolta – lajitellaan, tehdään yhteistyötä, varmistetaan ympäristöhyödyt ja suunnataan tulevaan.

Harri Kallio

toimitusjohtaja

Pirkanmaan Jätehuolto Oy